รายละเอียด

Duo Plus : สำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน

 • 62 บทเรียน


ราคา 89,500 บาท
เลือกเนื้อหาที่ท่านต้องการซื้อ
 • ซื้อทั้งหมด
 • Part 1: Orientation & Preparation
 • Part 2: การบำบัดผู้สูงวัย
 • Part 3: การบำบัดผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
 • Part 4: การบำบัดเด็กพิเศษ
 • Part 5: การบำบัดผู้มีภาวะซึมเศร้า
 • Part 6: Palliative Care (coming soon...)
 • Part 7: การออกแบบการบำบัด ก่อนออกปฏิบัติงานจริง
ยอดสุทธิ
0.00

ครั้งแรกในไทย

ที่น้องหมาของคุณ

จะได้เป็น-นักบำบัด-

ที่น่ารักที่สุดในโลก

"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

ตามแนวทางการฝึกของ
Therapy Dog Association
Switzerland
ที่ได้มาตรฐานระดับโลก
กับ Therapy Dog Thailand

What is “Certified

Therapy Dog Thailand Course”?

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลกของ Therapy Dog Thailand คืออะไร ?

คือ หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข เพื่อดึง ศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ในการ ช่วยเหลือทุกคนให้มีความสุขผ่อนคลายทางกายและใจ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ที่มีความต้องการ พิเศษ ผู้พิการ และ ผู้มีภาวะซึมเศร้า

การฝึกสอนไม่ใช่เพียงแค่การฝึก IQ หรือ EQ แต่เป็น การฝึกเพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแล และบำบัดอย่างแท้จริงเพื่อเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทั้งคู่จะต้องพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกัน เพื่อให้สุนัขกลายเป็น “สุนัขนักบำบัด”

ที่สามารถดูแลและบำบัด เด็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้มีความ ต้องการพิเศษและผู้พิการ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย การบำบัดจะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด บนพื้นฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย เจ้าของต้องเข้าใจ ลักษณะพื้นฐานและอาการของผู้ถูกบำบัด

ว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร และมีความต้องการอะไร เพื่อเจ้าของสุนัขจะสามารถใช้สุนัขของตนบำบัดคน ได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัย

คือผู้ริเริ่มหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”
เพื่อฝึกฝนเจ้าของและน้องหมาที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัด”
ที่ได้มาตรฐานโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

allfine ได้เสาะแสวงหาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดจากองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ
จนในที่สุดเราได้พบว่าหลักสูตรของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS
เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและจริงจังเป็นอย่างมากอีกทั้ง
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 21 ปี

allfine ได้รับความร่วมมือจาก Therapy Dog Association Switzerland VTHS
ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course” ที่เหมาะสม
ตรงตามความต้องการในปัจจุบันของสังคมไทยที่สุด

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”
สอนอะไรบ้าง?

"เจ้าของและสุนัข" เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจผู้รับการบำบัดในแต่ละกลุ่ม และรู้ว่าตนเหมาะสมและมีความสุขกับคนกลุ่มใด อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิต

สำหรับสุนัข

 • สุนัขจะได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ รถเข็น, วอล์คเกอร์, ไม้เท้าค้ำยัน
 • สุนัขทำความคุ้นเคยกับพื้นมันวาวของสถานพยาบาล, เสียงปิดประตูดัง, เสียงตะโกนของผู้ป่วยแบบไม่ตั้งตัว, ท่าทางของคนที่แปลกจากปรกติ และอื่นๆ
 • สุนัขจะถูกฝึกให้คุ้นเคยกับการถูกลูบกอดทั่วทั้งตัว บางครั้งงกๆเงิ่นๆ ไม่อ่อนโยนเหมือนปรกติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความคุ้นเคยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสุนัขนักบำบัด เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้คนได้อย่างมากมาย

สำหรับเจ้าของสุนัข

 • ในระหว่างการฝึก เจ้าของสุนัขจะได้เรียนรู้ และทำความรู้จักผู้ได้รับการบำบัดในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นสำคัญเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยในระหว่างออกปฏิบัติงาน การจัดวางท่าทางของสุนัข รวมทั้งการสังเกตอาการของสุนัขตลอดการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการสื่อสารด้วยคำพูดและท่าทาง ระหว่างเจ้าของสุนัข กับ ผู้รับการบำบัด หรือ ระหว่างสุนัข กับผู้รับการบำบัด รวมถึงข้อควรระวังในการสื่อสาร ระหว่างการปฏิบัติงาน
 • แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง การบำบัดผู้ป่วยหรือบุคคลหลากหลายประเภท อาทิ ผู้สูงวัย, ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, เด็ก, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ, สมาธิสั้น, คนตาบอด, คนหูหนวก ผู้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อการวางตัวและท่าทางให้เหมาะกับผู้รับการบำบัดแต่ละประเภท หรืออาการ
 • ได้รู้จักสุนัขของคุณดียิ่งขึ้น จากการอ่านและสังเกตท่าทางสุนัขและเทคนิคสร้างความผ่อนคลายให้สุนัขของคุณ เพื่อลดความเครียดในระหว่างปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติ
 • ทำความรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือผู้ป่วยต่างๆ อาทิ รถเข็น เป็นต้น
 • การดูแลสุขอนามัยของสุนัข เพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน
 • เจ้าของสุนัข จะเรียนรู้การอ่านภาษากายของผู้ป่วย เช่น สุนัขอยู่ไกลเกินไป หรือใกล้เกินไป หรือท่าทางของสุนัขยังไม่เหมาะสม
 • ตลอดหลักสูตร เจ้าของสุนัขและสุนัขจะเรียนรู้และฝึกฝนคู่กันอย่างใกล้ชิดสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการดูแล และบำบัดด้วยความรัก ความเข้าใจ และ ความสุขเป็นสำคัญ
คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม

คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน)
 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)
 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด
 • หากเจ้าของสุนัขไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้สามารถสมัครเรียนแบบ Trio เพื่อมอบหมายบุคคลภายในบ้าน (ซึ่งอยู่ ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้
 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม

 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้
 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ
 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน
 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

คอร์สนี้ เหมาะกับเจ้าของสุนัขแบบไหน?

“สุนักนักบำบัด”ดูแลใครได้บ้าง?

การฝึก "สุนัขนักบำบัด" เพื่อดูแล "ผู้สูงวัย"

ทุกคนย่อมต้องมีผู้สูงอายุอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อยามชราภาพ ผู้สูงวัยบางท่านอาจพูดคุยน้อยลง เก็บตัว สุนัขนักบำบัดสามารถเป็นผู้ช่วยเปิดประตูใจ สร้างความสดใสได้ หรืออาจเป็นเพื่อนเดินเล่น โยนเก็บของ ได้ออกกำลัง แขน ขาเบาๆ กระตุ้นความแอคทีฟในทุกๆ วัน

การฝึก "สุนัขนักบำบัด" เพื่อดูแล "เด็กพิเศษ" หรือ "เด็กที่ต้องการเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ"

เช่น ออทิสติค, สมาธิสั้น, cerebral palsy สุนัขนักบำบัด ปลูกฝังความอ่อนโยนให้เด็ก กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วน เมื่อใกล้ชิดกัน เสริมพัฒนาการผ่านการเล่น ซึ่งแน่นอน... สุนัขเป็นเพื่อนเล่นแสนเพลินของเด็กได้ตลอดวัน

การฝึก "สุนัขนักบำบัด" เพื่อดูแล "ผู้พิการ"

เช่น พิการสายตา หู หรือปัญญา สุนัขนักบำบัด คือความอบอุ่นใจ สร้างรอยยิ้ม เติมกำลังใจ ให้ทุกวัน ผ่านไปได้อย่างสุขใจยิ่งขึ้น รวมทั้งดูแลการฝึกใช้ประสาทส่วนที่บกพร่องไป เช่น การเดิน ของคนหูหนวก, การสัมผัสของคนตาบอด หรือเพื่อนข้างกาย ของเด็กพิการทางสมอง

การฝึก "สุนัขนักบำบัด" เพื่อดูแล "ผู้ซึมเศร้า"

สุนัขนักบำบัด คือผู้เติมเต็มความมั่นใจ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย โดยไม่มีเงื่อนไข รับฟังทุกเรื่องโดยไม่ตัดสิน เป็นผู้ช่วยเปิดประตู ให้ผู้ป่วยได้วางใจ สบายใจ และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้จิตแพทย์

สิ่งที่จะได้รับ… เมื่อได้เป็นสุนัขนักบำบัด

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ
 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”
 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”
 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association”
 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับ TDA
 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association” ตลอดระยะเวลาการเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
*ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี
โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand
  • Orientation LIVE!
   47 นาที
   Play
  • EP1: Introduction
   3 นาที
   Play
  • EP2: About Training
   4 นาที
   Play
  • EP3: History of Therapy Dog
   3 นาที
   Play
  • EP4: Type of Dog Assisted
   4 นาที
   Play
  • Preparation for the dog and owner (On-Floor Practice)
   ดูเพิ่มเติม
  • EP1 : Visual Perception
   7 นาที
   Play
  • EP2 : Dog Body Language
   20 นาที
   Play
  • EP3 : Choose body language to communicate
   7 นาที
   Play
  • EP4 : Responses to aversive stimulus
   5 นาที
   Play
  • EP5 : What should not be eaten by dogs
   4 นาที
   Play
  • EP6 : The Aging Dog
   6 นาที
   Play
  • EP7 : Potential Health Risk
   4 นาที
   Play
  • EP8 : Communication Practice
   7 นาที
   Play
  • EP1 : Before Visit : Dog
   3 นาที
   Play
  • EP2 : Before Visit : Human
   4 นาที
   Play
  • EP3 : During Visit : Dog & Human
   5 นาที
   Play
  • EP4 : After Visit : Dog
   2 นาที
   Play
  • EP5 : After Visit : Human
   2 นาที
   Play
  • EP1 : Quality
   16 นาที
   Play
  • EP2 : Basic Rules
   7 นาที
   Play
  • EP3 : Process
   9 นาที
   Play
  • EP4 : Skills
   55 นาที
   Play
  • EP5 : Caring for the therapist
   7 นาที
   Play
  • EP1: About The Eldery
   17 นาที
   Play
  • EP2 : General Disease for Elderly
   19 นาที
   Play
  • EP3 : Opinion
   10 นาที
   Play
  • EP1 : Alzheimer's Disease
   17 นาที
   Play
  • EP2 : Practice with the elderly
   4 นาที
   Play
  • EP3 : Parkinson's disease
   8 นาที
   Play
  • EP4 : ADHD
   6 นาที
   Play
  • EP5 : Autism
   5 นาที
   Play
  • EP6 : Epilepsy
   9 นาที
   Play
  • EP7 : Down Syndrome
   3 นาที
   Play
  • EP8 : Cerebral Palsy (CP)
   5 นาที
   Play
  • EP9 : Tourette's Syndrome
   4 นาที
   Play
  • EP1 : About Deaf
   18 นาที
   Play
  • EP2 : Sign Language
   8 นาที
   Play
  • EP3 : Do and Don't
   5 นาที
   Play
  • EP4 : Physical Performance of Deaf
   4 นาที
   Play
  • EP5 : Practice with the Deaf
   9 นาที
   Play
  • EP1 : Type of Visual Impairment
   8 นาที
   Play
  • EP2 : Blind Perception
   3 นาที
   Play
  • EP3 : Visually impaired communication
   6 นาที
   Play
  • EP4 : Guiding the Blind
   16 นาที
   Play
  • EP5 : Accessories Visual Impairment
   7 นาที
   Play
  • EP6 : Volunteer Online
   5 นาที
   Play
  • EP7 : Conclusion
   5 นาที
   Play
  • EP1 : What is the Therapy dog
   7 นาที
   Play
  • EP2 : Types of special children
   3 นาที
   Play
  • EP3 : Communication Barrier with children
   4 นาที
   Play
  • EP4 : Children with special needs
   15 นาที
   Play
  • EP5 : Caution
   4 นาที
   Play
  • EP6 : Activity for special child
   12 นาที
   Play
  • EP7 : Benefits of therapy dogs
   3 นาที
   Play
  • EP1 : About Depression
   10 นาที
   Play
  • EP2 : Depression Assessment
   22 นาที
   Play
  • EP3 : Therapeutic Communication
   25 นาที
   Play
  • EP4 : Occupational therapists
   21 นาที
   Play
  • เข้าใจ "เจ้าซึมเศร้า" กับคุณหมออภิชาติ
   13 นาที
   Play
  • Planning & Design Therapy Session - เอกสารประกอบการเรียน
   ดูเพิ่มเติม
  • EP1 : Planning & Design Therapy Session Live
   01 ชั่วโมง 14 นาที
   Play

1 คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้

คำถาม